Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 10 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mười lăm năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) về giáo dục đào tạo ở tỉnh Bình Phước - Thành tựu và bài học kinh nghiệm

Vũ Công Điệp

Tóm tắt


Trong mười lăm năm (1997 – 2012), Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) về giáo dục – đào tạo vào thực tiễn của địa phương, đề ra các giải pháp phù hợp, khả thi, phát huy các nguồn lực của tỉnh để phát triển giáo dục, nâng cao dân trí phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cơ sở vật chất được đầu tư ngày càng hiện đại. Qui mô giáo dục phát triển mạnh, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí được củng cố. Những thành tựu trong mười lăm năm phát triển giáo dục – đào tạo theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương (Khóa VIII) ở Bình Phước để lại những bài học kinh nghiệm quí báu trong quá trình xây dựng nền giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, khoa học và hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433