Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mười lăm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Bình Dương - Thành tựu và thách thức

Nguyễn Văn Hiệp

Tóm tắt


Trong mười lăm năm (1997 – 2012), Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương đã quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo vào thực tiễn địa phương và đã mang lại những thành tựu to lớn về nhiều phương diện. Tỉ lệ hộ nghèo giảm, mức sống của hàng ngàn người nghèo được nâng cao, nhiều vấn đề an sinh xã hội được giải quyết; cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo. Hiện nay, Bình Dương còn có một số khó khăn, thách thức trong thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, nhưng quá trình phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã và đang tạo ra những nhân tố mới để đưa mục tiêu chương trình quốc gia đạt hiệu quả cao nhất, để Bình Dương xóa đói giảm nghèo bền vững. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433