Quay trở lại chi tiết bài viết Những đặc điểm mới ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đời sống văn hóa đội ngũ công nhân vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (qua khảo sát ở Tp.Hồ Chí Minh) Tải xuống tải PDF