Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quá trình phát triển hệ thống tổ chức Ban Thống nhất Trung ương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Phan Thị Xuân Yến

Tóm tắt


Sau Hiệp định Genève, đất nước bị chia cắt làm hai miền Nam Bắc. Để tăng ường sự chỉ đạo thực tiễn trong quá trình đấu tranh thống nhất đất nước, Đảng Lao động Việt Nam đã thành lập Ban Thống nhất Trung ương. Sau đó Ủy ban Thống nhất của Chính phủ cũng được thành lập để phối hợp với Ban Thống nhất Trung ương chỉ đạo cách mạng miền Nam. Quá trình hoạt động từ khi ra đời (1957) đến khi giải thể (1976), Ban Thống nhất Trung ương đã trải qua bốn giai đoạn phát triển hệ thống tổ chức: 1954 - 1960, 1961 - 1967, 1968 - 1973, 1973 - 1976. Quá trình ấy, là một tổ chức chỉ đạo thực tiễn của Đảng trong chiến tranh, Ban Thống nhất Trung ương đã có nhiều đóng góp trong việc chỉ đạo cách mạng miền Nam và kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433