Quay trở lại chi tiết bài viết Vai trò của chúa Nguyễn đối với sự phát triển của ngoại thương Đàng Trong Tải xuống tải PDF