Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu đề xuất mạng quan trắc môi trường nước mặt lưu vực sông Thị Tính

Vũ Thanh Bình

Tóm tắt


Tài nguyên nước đóng vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển môi trường sống cũng như mọi hoạt động kinh tế xã hội, trong đó chất lượng là một trong ba đặc trưng quan trọng của nó: lượng, chất lượng và động thái. Sự phát triển kinh tế xã hội, ít hay nhiều, đều ảnh hưởng đến chất lượng nước và theo một chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực. Do đó, quan trắc chất lượng nước để đánh giá diễn biến và dự báo là một việc làm rất cần thiết. Lưu vực sông Thị Tính, đặc biệt là vùng hạ lưu, nơi có các khu công nghiệp và đô thị lớn được chọn làm nghiên cứu điển hình. Bằng các phương pháp nghiên cứu, mạng quan trắc chất lượng nước mặt lưu vực sông Thị Tính được thiết lập. Điều này góp phần vào việc kiểm soát chất lượng nước và bảo vệ môi trường nước lưu vực sông, phục vụ sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong vùng hưởng lợi nói chung.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433