Quay trở lại chi tiết bài viết ẢNH HƯỞNG CỦA "VẤN ĐỀ CAMPUCHIA" ĐẾN TIẾN TRÌNH BÌNH THƯỜNG HÓA QUAN HỆ TRUNG QUỐC - VIỆT NAM (1989-1991) Tải xuống tải PDF