Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng bóc vỏ của tiêu đen (piper nigrum l.) Tải xuống tải PDF