Ảnh hưởng của một số khẩu phần thức ăn đến khả năng sản xuất cà phê chồn nguyên liệu của cầy vòi hương trong điều kiện nuôi nhốt

  • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Nguyễn Thị Yến Nhi
  • Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Nguyễn Thanh Bình

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả việc áp dụng một số khẩu phần thức ăn đến khả năng ăn cà phê của cầy vòi hương trong điều kiện nuôi nhốt, với mục tiêu bảo quản sau thu hoạch cho cà phê qua sản xuất “cà phê phân chồn” để nâng cao giá thành cà phê. Bằng việc xác định nhu cầu ăn, xây dựng các khẩu phần phù hợp và áp dụng các khẩu phần vào thực nghiệm để xác định khả năng ăn cà phê chín của chồn, kết quả cho thấy, có sự cao hơn đáng kể lượng cà phê chồn ăn được giữa các lô thực nghiệm (330 - 343g/con/ngày) và lô đối chứng (243g/con/ngày), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Kết quả đã đánh giá rằng, việc sử dụng các khẩu phần phù hợp kết hợp bổ sung cà phê chín đã tăng lượng cà phê chồn ăn vào và làm tăng giá trị cà phê sau thu hoạch. 

Phát hành ngày
2017-05-02
Chuyên mục
Bài viết