Đánh giá tính chất lí hóa cà phê Robusta chồn của Trường Đại học Thủ Dầu Một

  • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Nguyễn Thị Hảo
  • Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Nguyễn Thanh Bình

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả đánh giá một số tính chất lí hóa của cà phê chồn thành phẩm do Trường Đại học Thủ Dầu Một sản xuất. Nghiên cứu được thực hiện trên 6 mẫu cà phê chồn với các chỉ tiêu lí hóa: độ mịn, độ ẩm, hàm lượng tro tổng số, hàm lượng tro không tan trong acid clohyđric, hàm lượng chất tan trong nước. Kết quả cho thấy tất cả các chỉ tiêu được đánh giá đều đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về cà phê bột. Độ mịn trên rây của hai loại cà phê Robusta chồn (14,38%) và độ mịn dưới rây (61,53%) phù hợp với TCVN 5252:2007 (trên rây <15%, dưới rây >30%). Độ ẩm của mẫu cà phê Robusta chồn (2,29%) phù hợp với TCVN 7035:2002 (<5%). Hàm lượng cafein đạt giá trị là 2% đạt tiêu chuẩn so với TCVN 5252: 2007 (>1%). Hàm lượng tro tổng đạt 3,73 % đạt TCVN 5252: 2007 (<5%). Hàm lượng tro không tan trong acid clohyđric là 0,07%, phù hợp với TCVN về cà phê bột (<0,2%). Hàm lượng chất tan trong nước của mẫu cà phê robusta Chồn là 27,88% phù hợp với TCVN (>25%).

 

Phát hành ngày
2018-11-21
Chuyên mục
Bài viết