Chi tiết về Tác giả

Bích, Bùi Thị Ngọc Trường Đại học Thủ 1

  • S. 37 (2018) - Bài viết
    Xây dựng quy trình chuẩn cho hệ thống xử lý nước thải ngành may mặc ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Thuận An
    Tóm tắt  Không đề


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433