Chi tiết về Tác giả

Bảo, Ngô Trường Đại học Thủ 1

  • S. 37 (2018) - Bài viết
    Nghiên cứu lực Coriolis tác dụng lên vật chuyển động và giải thích các hiện tượng xoáy bão, xoáy nước
    Tóm tắt  Không đề


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433