Chi tiết về Tác giả

Bảo, Nguyễn Nhất Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

  • S. 21 (2015) - Bài viết
    Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng quá trình tạo huyền phù “submicron curcumin”
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433