Chi tiết về Tác giả

Báu, Nguyễn Văn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU-HCM)

  • S. 17 (2014) - Bài viết
    THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433