Quay trở lại chi tiết bài viết Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Tải xuống tải PDF