Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế

  • Huỳnh Thương

Tóm tắt

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng ta nêu vấn đề “Xây dựng văn hoá trong chính trị” tức là xây dựng văn hoá trong Đảng trong các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể, coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tận tuỵ hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2015-07-28
Chuyên mục
Bài viết