HỆ SỐ TRAO ĐỔI NHIỆT THỂ TÍCH TRONG THIẾT BỊ SẤY PHUN ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM GIÀU ĐƯỜNG

  • Nguyễn Đức Quang
  • ĐẶng Quốc Phú
  • Nguyễn Tiến Quang
  • Trần VĂn Vang

Abstract

Hệ số trao đổi nhiệt thể tích trong thiết bị sấy phun là một thông số rất quan trọng, phản ánh hiệu quả trao đổi nhiệt và trao đổi chất trong buồng sấy. Đã tiến hành xác định hệ số này theo lý thuyết của Luikov và thực nghiệm khi sấy phun sữa bò tươi và dịch quả chanh dây. Kết quả cho thấy, hệ số trao đổi nhiệt thể tích xác định bằng thực nghiệm hầu hết có giá trị cao hơn khi xác định bằng lý thuyết đối với cả sữa và chanh dây, tuy nhiên sữa cho kết quả cao hơn và gần với lý thuyết hơn chanh dây. Phương trình hồi quy thực nghiệm chung cho hai sản phẩm đã được xây dựng với các biến là: lưu lượng tác nhân sấy riêng, áp suất khí nén, nhiệt độ tác nhân sấy vào và độ nhớt động lực của dung dịch sấy, phương trình thu được đạt độ chính xác cao hơn so với lý thuyết.

điểm /   đánh giá
Published
2013-10-16
Section
Bài viết