VÒNG HÓA TẠO GAMMA CYCLODEXTRIN Ở TRẠNG THÁI PHỨC VỚI METYLETYL XETON VÀ 1-NAPTHOL

  • Phạm Thu Thủy
  • Nguyễn Lan Hương
  • Đào Thị Thanh Thủy

Abstract

Cyclodextrin (CDs) có cấu trúc vòng gồm 6, 7, hoặc 8 đơn vị glucoza trong phân tử, đó chính là α, β, và γ-CD. Do cấu trúc hình nón cụt nên các CDs có khả năng tạo phức với nhiều hợp chất hữu cơ, và làm thay đổi những đặc tính hóa lý của các khách thể. Vì vây, CDs có nhiều ứng dụng quan trọng trong công nghiệp thực phẩm và mỹ phẩm. Gamma-cyclodextrin (γ–CD) là một trong những CDs được ứng dụng rộng rãi, do có kích thước vòng lớn, hòa tan tốt trong nước và linh hoạt sinh học hơn các CDs khác. γ–CD không những được tổng hợp từ dịch thủy phân tinh bột ở dạng tự do, mà còn được vòng hóa bằng các tác nhân tạo phức. Các tác giả đã nghiên cứu các điều kiện vòng hóa tạo γ–CD ở trạng thái phức với metyletyl xeton (MEX) và 1-napthol. Phương pháp bề mặt đáp ứng với bố trí thí nghiệm kiểu tâm xoay đối xứng đã được sử dụng nhằm tối ưu điều kiện vòng hóa. Các biến được thay đổi đó là: nồng độ enzym, thời gian vòng hóa tự do, nhiệt độ và tỷ lệ phức sử dụng vòng hóa tạo phức. Phân tích thống kê cho thấy, tỷ lệ chất tạo phức có ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất tạo γ–CD. Điều kiện tối ưu cho quá trình vòng hóa: nồng độ enzym (2%), thời gian (30 phút), nhiệt độ (55oC) và tỷ lệ chất tạo phức(30%). Hiệu suất tạo phức γ–CD đạt 66,4 ± 1,57% theo mô hình tối ưu, và 64,6% bằng thực nghiệm. 

điểm /   đánh giá
Published
2013-10-16
Section
Bài viết