Những điểm mới của Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027

  • Nguyễn Hoàng Anh
  • Nguyễn Hải Hoàng
Từ khóa: Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc XIII, Điểm mới trong Văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIII, Phụ nữ Việt Nam

Tóm tắt

    Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức thành công tại Hà Nội với nhiều nội dung mới, nhằm phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Phụ nữ. Bài viết này, chúng tôi tập trung làm rõ những điểm mới căn bản được thể hiện trong Đại hội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-10
##submission.howToCite##
Nguyễn Hoàng Anh, & Nguyễn Hải Hoàng. (2022). Những điểm mới của Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (26), 18. Truy vấn từ https://vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/67898
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>