Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của công đoàn tại doanh nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh mới

  • Lê Thị Phương Thảo
  • Nguyễn Thị Vân Anh
Từ khóa: Công đoàn, pháp luật, tuyên truyền, người lao động

Tóm tắt

    Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng tác động sâu sắc đến đời sống, sản xuất, việc làm và phương thức tập hợp NLĐ (người lao động); Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, từng bước thích ứng với các nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu. Việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA...) và các công ước quốc tế về lao động đặt ra nhiều thách thức với CĐVN (Công đoàn Việt Nam). CĐVN cần tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, NLĐ, phát huy vai trò, củng cố vững chắc vị trí, thực hiện tốt chức năng của mình trong bối cảnh mới. Trong phạm vi bài viết, tác giả trao đổi về vai trò của Công đoàn trong công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho NLĐ trong các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-27
##submission.howToCite##
Lê Thị Phương Thảo, & Nguyễn Thị Vân Anh. (2022). Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của công đoàn tại doanh nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh mới. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (26), 56. Truy vấn từ https://vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/68306
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>