Phát triển nguồn nhân lực nữ tham gia hệ thống chính trị - Thực trạng và giải pháp

  • Lê Quang Minh
  • Vũ Thị Thúy Hiền
  • Hồng Thị Huệ
Từ khóa: Phát triển, nguồn nhân lực nữ, phụ nữ gia hệ thống chính trị

Tóm tắt

    Phụ nữ tham gia hệ thống chính trị vừa là đại diện cho nhu cầu, lợi ích, vừa là biểu hiện của bình đẳng giới và phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Phát triển nguồn nhân lực nữ tham chính vì thế mà được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện nhằm giải quyết vấn đề trong sự hài hòa, ổn định của kinh tế-xã hội và thay đổi định kiến về vị thế, vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả sẽ khái quát một số lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực nữ tham chính tại Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ tham chính tại Việt Nam trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-27
##submission.howToCite##
Lê Quang Minh, Vũ Thị Thúy Hiền, & Hồng Thị Huệ. (2022). Phát triển nguồn nhân lực nữ tham gia hệ thống chính trị - Thực trạng và giải pháp. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (26), 59. Truy vấn từ https://vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/68309
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI