Một số giải pháp nhằm giảm nghèo đa chiều (Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Nghệ An)

  • Trương Thị Như Nguyệt
Từ khóa: Nghèo, nghèo đa chiều, giải pháp giảm nghèo đa chiều

Tóm tắt

    Năm 2020, trước thềm thực hiện chuẩn nghèo đa chiều mới, công tác giảm nghèo của tỉnh Nghệ An lại tiếp tục đứng trước những khó khăn mới. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân và thực trạng nghèo của tỉnh Nghệ An năm 2020 phân theo không gian, bài báo đề xuất một số giải pháp nhằm giảm tỉ lệ hộ nghèo hiệu quả và giúp cho các hộ nghèo tiếp cận được với các dịch vụ xã hội cơ bản và giảm bớt khoảng cách nghèo giữa khu vực đồng bằng và khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-27
##submission.howToCite##
Trương Thị Như Nguyệt. (2022). Một số giải pháp nhằm giảm nghèo đa chiều (Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Nghệ An). Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (26), 85. Truy vấn từ https://vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/68318
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN