Thực trạng áp dụng hệ thống jit đối với các doanh nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam

  • Nguyễn Thị Hiền Hương
Từ khóa: JIT, phương thức quản trị sản xuất, ưu điểm, hạn chế

Tóm tắt

     JIT là một phương thức quản trị sản xuất đã và đang mang lại rất nhiều thành công cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Có thể thấy trong những năm gần đây, phương thức này ngày càng được áp dụng ở nhiều nước khác nhau trong đó có Việt Nam. Bài viết dưới đây tìm hiểu các đặc trưng ưu việt, bên cạnh đó, đề cập đến một số hạn chế nhất định của phương thức này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-27
##submission.howToCite##
Nguyễn Thị Hiền Hương. (2022). Thực trạng áp dụng hệ thống jit đối với các doanh nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (26), 97. Truy vấn từ https://vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/68324
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN