Kinh nghiệm quốc tế về chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động, bài học cho Việt Nam

  • Lê Cao Thắng
Từ khóa: Hệ sinh thái khởi nghiệp; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kinh nghiệm

Tóm tắt

      Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra với các công nghệ vượt trội. Trong bối cảnh đó nhiều quốc gia đã đẩy mạnh triển khai chương trình Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động bằng cách thiết lập Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo (ĐMST) để kết nối các Trung tâm đổi mới sáng tạo khác nhau trong nước với mục đích: Ðưa các doanh nghiệp cùng hoạt động trong một lĩnh vực về nằm trong cùng một khu vực; Thúc đẩy số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp có chất lượng; Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hoạt động hợp tác giữa các đơn vị nghiên cứu đào tạo với doanh nghiệp… Bài viết phân tích kinh nghiệm xây dựng và phát triển trung tâm ĐMST và nâng cao năng suất lao động của một số quốc gia trên thế giới, từ đó đề xuất một số giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình khởi nghiệp ĐMST và nâng cao năng suất lao động cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20
##submission.howToCite##
Lê Cao Thắng. (2024). Kinh nghiệm quốc tế về chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động, bài học cho Việt Nam . Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (32). Truy vấn từ https://vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/91185
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI