Bảo vệ nền tảng tư tưởng - vấn đề mang tính sống còn đối với Đảng Cộng sản Việt Nhiện nay

  • Lê Tố Anh
Từ khóa: Bảo vệ; nền tảng tư tưởng; sống còn; Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt

    Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi. Thành quả đó là minh chứng cho tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng luôn bị các thế lực thù địch chống phá. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành vấn đề mang tính sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của Đảng, là trách nhiệm của cả dân tộc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20
##submission.howToCite##
Lê Tố Anh. (2024). Bảo vệ nền tảng tư tưởng - vấn đề mang tính sống còn đối với Đảng Cộng sản Việt Nhiện nay . Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (32), 13. Truy vấn từ https://vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/91233
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Most read articles by the same author(s)