Văn hóa với sự phát triển bền vững ở nước ta hiện nay

  • Nguyễn Công Đức
Từ khóa: Phát triển bền vững; quan điểm Đảng; vai trò của Văn hóa; Việt Nam

Tóm tắt

     Hiện nay, nói đến tiềm năng phát triển của mỗi quốc gia, người ta không chỉ nói tới nguồn nhân lực con người, tài nguyên thiên nhiên, mà còn nói tới văn hóa (VH), được thể hiện qua năng lực sáng tạo, trí tuệ, tài năng, đạo đức của con người. Sự phát triển của mỗi quốc gia - dân tộc chỉ có thể trở nên năng động, hiệu quả, bền vững chừng nào quốc gia đó đạt được sự kết hợp hài hòa giữa kinh tế với văn hóa trong tiến trình phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội…phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” [8]. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đi nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa, vai trò của văn hóa với sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20
##submission.howToCite##
Nguyễn Công Đức. (2024). Văn hóa với sự phát triển bền vững ở nước ta hiện nay. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (32), 23. Truy vấn từ https://vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/91244
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Most read articles by the same author(s)