Hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học – kinh nghiệm và bài học rút ra

  • Nguyễn Kim Thanh
Từ khóa: Hợp tác, khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học, kinh nghiệm

Tóm tắt

     Trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay, hoạt động hợp tác trong đào tạo và khoa học công nghệ mang tính tất yếu khách quan tại các cơ sở giáo dục đại học. Đặc biệt, các hoạt động hợp tác song phương và đa phương trên lĩnh vực khoa học công nghệ với nhiều hình thức đa dạng ngày càng được chú trọng và đẩy mạnh. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả khái quát về hoạt động hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học, phân tích một số kinh nghiệm về hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học để từ đó đối sánh và rút ra bài học cho các cơ sở giáo dục đại học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20
##submission.howToCite##
Nguyễn Kim Thanh. (2024). Hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học – kinh nghiệm và bài học rút ra . Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (32), 79. Truy vấn từ https://vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/91491
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN