TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH THANH HOÁ

  • Nguyễn Thị Huyền
Từ khóa: Tạo động lực, người lao động, Cục Quản lý thị trường, Thanh Hoá

Tóm tắt

Động lực làm việc của người lao động luôn đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của mỗi tổ chức. Nghiên cứu này tập trung đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên của Cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa trên các phương diện đào tạo và phát triển, đánh giá thực hiện công việc, môi trường làm việc, chế độ lương thưởng và phúc lợi. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả nhận thấy hoạt động của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa vẫn còn một số hạn chế, do vậy tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao động lực lao động của cán bộ nhân viên tại Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-18