CÂU TỒN TẠI TRONG TÁC PHẨM CỦA NAM CAO

  • Lê Thị Bình
Từ khóa: Nhà văn Nam Cao, cấu trúc cú pháp, ý nghĩa, câu tồn tại, bổ ngữ

Tóm tắt

Câu tồn tại là một dạng câu khá đặc biệt của tiếng Việt. Về cấu tạo ngữ pháp: không có chủ ngữ, về ý nghĩa: biểu thị sự tồn tại (hiểu theo nghĩa rộng) của sự vật, hiện tượng… Thực thể mang trạng thái tồn tại được biểu thị bằng bổ ngữ của câu. Trong từng tiểu loại, câu tồn tại đều có những trường hợp điển hình (có cấu trúc cú pháp gồm những bộ phận cần và đủ), những trường hợp không điển hình với việc thêm các yếu tố tình thái hay liên kết hoặc thay đổi thứ tự sắp xếp các bộ phận trong tổ chức hình tuyến của câu. Bài viết tìm hiểu về các dạng kiểu câu tồn tại trong tác phẩm của Nam Cao.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-26