ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP LÃNH THỔ LƯU VỰC SÔNG MÃ TỈNH THANH HÓA

  • Vũ Văn Duẩn
  • Thiều Thị Thùy
Từ khóa: Đánh giá cảnh quan, lưu vực sông Mã tỉnh Thanh Hóa, phát triển nông nghiệp

Tóm tắt

Lưu vực sông Mã tỉnh Thanh Hóa là lưu vực có đặc điểm điều kiện tự nhiên phân hóa hết sức đa dạng và phức tạp, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Tuy nhiên, việc khai thác và sử dụng lãnh thổ vẫn mang tính truyền thống địa phương, thiếu cơ sở khoa học dẫn đến hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng, phù hợp với tiềm năng của lãnh thổ. Chính vì vậy, nghiên cứu, đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường có ý nghĩa thực tiễn cấp thiết và quan trọng. Đây là căn cứ khoa học phục vụ định hướng không gian phát triển nông nghiệp cho lãnh thổ một cách hợp lý và hiệu quả.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-26