ĐÁNH GIÁ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

  • Nguyễn Thị Dung
  • Lê Thị Thúy Hiên
Từ khóa: Lực lượng lao động, phát triển kinh tế, thành phố Thanh Hóa, hội nhập quốc tế.

Tóm tắt

Bài báo đã đánh giá lực lượng lao động (LLLĐ) phục vụ phát triển kinh tế thành phố Thanh Hoá trong thời kì hội nhập quốc tế theo các tiêu chí về quy mô, gia tăng, cơ cấu, phân bố, chất lượng. Kết quả phân tích thực trạng cho thấy: thành phố Thanh Hóa có LLLĐ dồi dào và tăng nhanh do quy mô dân số đông và sức hút nhập cư từ các huyện, thị trong tỉnh; Cơ cấu LLLĐ có sự phân hóa theo tuổi, giới tính, theo các ngành và thành phần kinh tế; LLLĐ phân bố không đều ở các xã/phường gây khó khăn cho phát triển kinh tế đồng đều; Trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật của LLLĐ ở thành phố Thanh Hóa khá cao, nhưng còn chưa hợp lí giữa các trình độ chuyên môn. Từ việc phân tích thực trạng, tác giả đã đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đặt ra đối với LLLĐ thành phố Thanh Hóa giai đoạn hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-26