HÌNH TƯỢNG NGƯỜI LÍNH BIỂN TRONG TRƯỜNG CA NGANG QUA BÌNH MINH CỦA LỮ MAI

  • Phạm Khánh Duy
Từ khóa: Trường ca, hải đảo, người lính biển, Lữ Mai

Tóm tắt

Trường ca là một tiểu loại của thơ, có quy mô lớn, bao quát những vấn đề to lớn của lịch sử, thời đại và thường mang khuynh hướng sử thi. Cảm hứng hướng về nguồn cội, về lịch sử dân tộc và những vấn đề nhức nhối diễn ra trong đời sống đã chắp cánh cho trường ca phát triển. Sự xuất hiện của một số trường ca viết về đề tài đất nước đã đem lại những giá trị quan trọng cho văn học hiện đại Việt Nam, trong đó phải kể đến trường ca Ngang qua bình minh của nhà thơ trẻ Lữ Mai. Trong bài báo này, chúng tôi tìm hiểu hình tượng người lính biển trong trường ca Ngang qua bình minh của Lữ Mai ở cả hai phương diện nội dung và nghệ thuật. Từ đó, chúng tôi có cơ sở để khẳng định giá trị của trường ca này và tài năng văn chương của nhà thơ Lữ Mai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-26