TÍNH BIỂU TƯỢNG TRONG TIỂU THUYẾT SUỐI NGUỒN (THE FOUNTAINHEAD) CỦA AYN RAND

  • Vũ Thanh Hà
Từ khóa: Biểu tượng, Suối nguồn, Ayn Rand.

Tóm tắt

Suối nguồn (The Fountainhead) của Ayn Rand là tiểu thuyết mang tính biểu tượng với những triết lý hướng đến tự do trong sáng tạo nghệ thuật. Bài nghiên cứu tập trung làm rõ đặc điểm nổi bật này của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nền văn học Mỹ hiện đại ra đời vào những năm đầu thế kỷ XX.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-26