THỰC TRẠNG NGƯỜI CAO TUỔI THAM GIA HOẠT ĐỘNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG GIA ĐÌNH Ở THANH HÓA

  • Lê Thị Hợi
Từ khóa: Người cao tuổi, tín ngưỡng, thờ cúng tổ tiên, gia đình.

Tóm tắt

Bài viết trình bày thực trạng người cao tuổi tham gia hoạt động thờ cúng tổ tiên trong gia đình ở Thanh Hóa. Kết quả khảo sát cho thấy, người cao tuổi có vai trò quan trọng đối với hoạt động thờ cúng tổ tiên của gia đình. Người cao tuổi tham gia các quyết định thờ cúng tổ tiên và giáo dục con cháu về giá trị của thờ cúng tổ tiên trong gia đình.  Người cao tuổi là người kết nối, duy trì giá trị văn hóa từ truyền thống đến hiện đại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-26