CƠ CHẾ VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG CỦA ASEAN

  • Lê Sỹ Hưng
Từ khóa: ASEAN, tranh chấp Biển Đông

Tóm tắt

Việc duy trì an ninh ổn định ở Biển Đông không chỉ quan trọng với các nước ASEAN, mà cả toàn khu vực. Cơ chế và nguyên tắc giải quyết vấn đề tranh chấp ở Biển Đông của ASEAN từng bước bổ sung và dần dần hoàn thiện. Vai trò của ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông chủ yếu giới hạn ở những nỗ lực chính trị và ngoại giao, phù hợp với phương cách ASEAN. Mặc dù ASEAN không can thiệp vào tranh chấp ở Biển Đông giữa các nước có yêu sách, nhưng ASEAN thường đóng vai trò hiệu quả để các bên có liên quan giảm căng thẳng khi tranh chấp leo thang, góp phần quan trọng trong việc xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-26