CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở TỈNH THANH HÓA - PHÂN TÍCH DƯỚI GÓC ĐỘ ĐỊA LÝ KINH TẾ XÃ HỘI

  • Cao Văn Khánh
  • Nguyễn Thị Thu Hà
Từ khóa: Hình thức tổ chức lãnh thổ, vật liệu xây dựng, tỉnh Thanh Hóa.

Tóm tắt

Tổ chức lãnh thổ sản xuất vật liệu xây dựng ở Thanh Hóa đã và đang góp phần thúc đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng hiện đại nhưng chưa được nghiên cứu nhiều. Bằng phương pháp phân tích các tài liệu lịch sử và thống kê về địa bàn phân bố các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, nhóm tác giả đã xác định và phân tích được 566 điểm, 33 cụm, 3 trung tâm và 5 hành lang sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Bài báo cũng đã chỉ ra một số bất cập của các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất vật liệu xây dựng và đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức này ở tỉnh Thanh Hóa.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-26