KHẢO SÁT HƯ TỰ (CHI) TRONG TÁC PHẨM BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO CỦA NGUYỄN TRÃI

  • Mỵ Thị Quỳnh Lê
Từ khóa: Hư tự之 (chi), Văn học Trung đại Việt Nam, Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi

Tóm tắt

Từ bài viết “Khái quát hư tự chi 之 (chi) trong các tác phẩm Văn học Trung đại Việt Nam”, chúng tôi tiếp tục khảo sát và phân tích chức năng của hư tự之 (chi) phần Hán văn Trung đại Việt Nam trong tác phẩm Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. Bài viết tập trung khảo sát số lần chữ之 (chi) xuất hiện trong tác phẩm; chức năng và vai trò của hư tự之(chi) trong câu; cách dịch một phân câu một câu có và minh giải tác phẩm Bình Ngô đại cáo nói riêng và các tác phẩm Hán Văn Trung đại Việt Nam nói chung. Qua đó giúp người học giảm thiểu những khó khăn trong việc tiếp cận.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-26