VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA CƯ DÂN LÀNG ĐÔNG SƠN, PHƯỜNG HÀM RỒNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA: TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI

  • Nguyễn Thị Liên
Từ khóa: Văn hóa âm thực, cư dân làng Đông Sơn, biến đổi, thành tố

Tóm tắt

Trong quá trình phát triển, dưới tác động của quá trình đổi mới, đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ năm 1986 đến nay, đời sống văn hóa của cư dân làng Đông Sơn đã có những biến đổi nhất định so với giai đoạn trước, đặc biệt về phương diện đời sống văn hóa ẩm thực. Sự biến đổi rõ rệt nhất trong văn hóa ẩm thực của cư dân làng Đông Sơn được thể hiện trên các phương diện như nguyên liệu chế biến, cách thức chế biến và trong văn hóa ứng xử. Từ sự biến đổi này cho chúng ta thấy được sự thay đổi trong đời sống văn hóa vật chất của cư dân làng Đông Sơn hiện nay so với trước đây.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-26