VAI TRÒ KẾT NỐI CỦA GIAO THÔNG VẬN TẢI NÔNG THÔN TẠI HUYỆN CẨM THUỶ VÀ HUYỆN NHƯ THANH TỈNH THANH HOÁ

  • Nguyễn Thị Ngọc
  • Nguyễn Thị Thanh Xuân
Từ khóa: Giao thông vận tải nông thôn, kết nối, phát triển.

Tóm tắt

Giao thông vận tải nông thôn có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn. Đối với các địa bàn nông thôn vùng trung du và miền núi, giao thông vận tải nông thôn đặc biệt càng có ý nghĩa hơn bởi tính cấp thiết của nó. Bài viết đã sử dụng chủ yếu nguồn tài liệu thứ cấp để nghiên cứu tính kết nối của hệ thống giao thông vận tải nông thôn trên hai địa bàn huyện miền núi là: Cẩm Thuỷ và Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá. Kết qủa cho thấy: hệ thống giao thông vận tải nông thôn trên cả hai địa bàn nghiên cứu trong những năm gần đây đã, đang tiếp tục được phát triển và bảo đảm tính kết nối cao. Điều này đã góp phần quan trọng trong qúa trình phát triển kinh tế - xã hội của các huyện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-26