XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI VĂN HÓA DÂN TỘC MƯỜNG Ở THANH HÓA TRONG GIAN ĐOẠN HIỆN NAY

  • Quách Công Năm
Từ khóa: Biến đổi, văn hóa, dân tộc Mường, Thanh Hóa

Tóm tắt

Dân tộc Mường là một trong những dân tộc thiểu số có tỉ lệ dân cư đông, bề dày truyền thống văn hóa lâu đời và có nhiều nét tương đồng với dân tộc Kinh. Ở Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay, văn hóa Mường đang có sự biến đổi mạnh mẽ. Trong đó các xu hướng biến đổi chính là: xu hướng giữ gìn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc phù hợp với điều kiện phát triển mới; xu hướng tiếp biến văn hóa thông qua giao lưu trong nước và hội nhập quốc tế; xu hướng phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc. Sự biến đổi này đang tác động sâu sắc đến văn hóa Mường, từ đó hình thành bức tranh sinh động và phức tạp về đời sống văn hóa Mường đương đại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-30