PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG GẮN VỚI ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÒNG KHU VỰC BIÊN GIỚI PHÍA TÂY TỈNH THANH HÓA

  • Nguyễn Văn Thế
  • Bùi Thị Hậu
Từ khóa: Vùng biên giới, sinh kế bền vững, an ninh - quốc phòng

Tóm tắt

Sinh kế bền vững là vấn đề quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân, cộng đồng. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa sinh kế bền vững không chỉ để thoát nghèo hướng tới cuộc sống ấm no, đứng vững trên 4 trụ cột: thể chế, kinh tế, môi trường và xã hội mà còn phải gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng. Bởi đây là vùng đất trọng yếu, “lá chắn” về an ninh – quốc phòng cho đất nước.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-30