Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá khả năng nhận diện cấu trúc DNA G-Quadruplex song song của phân tử RHAU140-CFP bằng thiết bị đo huỳnh quang Tải xuống tải PDF