Khảo sát ảnh hưởng của Cu2+ trong việc giữ màu xanh của nectar chùm ngây

  • Như Xuân Thiện Chân
Từ khóa: bền màu; chùm ngây; Cu2 Chrolophyll

Tóm tắt

Khi nghiên cứu sản xuất nước uống dinh dưỡng từ lá chùm ngây, việc thu dịch ban đầu là một giai đoạn quan trọng, vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa giữ được giá trị cảm quan cho sản phẩm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng ion kim loại đồng (Cu2+) trong các khảo sát khác nhau từ chần đến ngâm, kết hợp với điều chỉnh pH nhằm giữ màu xanh đặc trưng của chlorophyll cho sản phẩm nectar chùm ngây. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc chần lá chùm ngây trong dung dịch NaOH 0.056% trong thời gian 2 phút ở 100oC rồi ngâm 105 phút trong dung dịch Cu2+ 27ppm sẽ cho sản phẩm có màu xanh lá cây sáng, bền màu khi gia nhiệt và khi bảo quản qua thời gian.

Tác giả

Như Xuân Thiện Chân

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-25
Chuyên mục
Bài viết