Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và sức khỏe thể chất, tâm lý và xã hội của người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc UBND quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ

  • Văn Tuấn Nguyễn
  • Chu Mạnh Nguyễn
  • Hữu Dũng Nguyễn
Từ khóa: nhân viên hành chính, phong cách quản trị, tâm lý và xã hội, tình trạng thể chất

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo của những người lãnh đạo trực tiếp tại các đơn vị hành chính quận Bình Thủy-Thành phố Cần Thơ. Các phong cách lãnh đạo (độc tài, dân chủ, gia trưởng, tự do) và sức khỏe thể chất, tâm lý và xã hội được phân tích định lượng dựa trên thông tin từ các bảng phỏng vấn. Tổng số có 193 người lao động tại các đơn vị hành chính quận trả lời. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhà lãnh đạo tại các đơn vị thể hiện phong cách dân chủ, và tiếp theo đó là phong cách tự do. Về khía cạnh sức khỏe của người lao động, kết quả cho thấy người lao động có tình trạng tốt về sức khỏe thể chất, tâm lý và xã hội. Ngoài ra, nghiên cứu đã khẳng định có mối quan hệ mạnh và tích cực giữa phong cách dân chủ và 3 khía cạnh sức khỏe của người lao động.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07
Chuyên mục
Bài viết