Ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến hiệu quả của hợp tác xã: Nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • Minh Hà Nguyễn
  • Sơn Trường Cấn
  • Thái Hải Nguyễn
Từ khóa: hiệu quả phi tài chính, hiệu quả tài chính, thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Tóm tắt

Nghiên cứu tìm hiểu các thành phần của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến hiệu quả của hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả mẫu, phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến. Dữ liệu được thu thập từ khảo sát 216 hợp tác xã trên địa bàn TPHCM. Kết quả phân tích cho thấy 5 thành phần thực tiễn quản trị nguồn nhân lực (Tuyển dụng và lựa chọn lao động, đào tạo lao động, thị trường lao động nội bộ, sự tham gia của nhân viên và chế độ lương và đãi ngộ nhân viên) đều có tác động cùng chiều đến hiệu quả tài chính và hiệu quả phi tài chính của các hợp tác xã.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07
Chuyên mục
Bài viết