Quay trở lại chi tiết bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến việc công bố báo cáo phát triển bền vững – Trường hợp các doanh nghiệp tại Việt Nam Tải xuống tải PDF