Tác động của danh tiếng tổ chức, tương thích con người - công việc, tương thích con người - tổ chức đến sự thu hút của tổ chức. Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

  • Lê Hoàng Long Nguyễn
Từ khóa: bệnh viên, danh tiếng, nhân sự, sự thu hút, tương thích

Tóm tắt

Sự thu hút là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công tác tuyển dụng tại tổ chức. Nhiều bệnh viện tại khu vực TP.HCM đã nhận ra tầm quan trọng về sự thu hút và đã áp dụng nhiều chính sách nhằm lôi kéo các ứng viên trong khu vực y tế. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu được thực hiện liên quan đến Sự thu hút của tổ chức trong lĩnh vực y tế. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút của bệnh viện Nhân dân Gia Định đến các ứng viên tuyển dụng. Phương pháp hồi quy tuyến tính được sử dụng nhằm kiểm định mô hình nghiên cứu. Ngoài ra, phân tích phương sai ANOVA cũng được sử dụng nhằm khám phá những cảm nhận của các đáp viên theo đặc điểm cá nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy 3 yếu tố Danh tiếng tổ chức, Tương thích Con người – Công việc, Tương thích Con người – Tổ chức có tác động đến Sự thu hút của tổ chức. Nghiên cứu cũng khám phá ra những điểm tương đồng và khác biệt trong cảm nhận của các nhóm ứng viên theo những đặc điểm cá nhân về trình độ và thâm niên công tác.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07
Chuyên mục
Bài viết