Quay trở lại chi tiết bài viết Tác động của danh tiếng tổ chức, tương thích con người - công việc, tương thích con người - tổ chức đến sự thu hút của tổ chức. Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định Tải xuống tải PDF