Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp tác động đến kết quả xuất khẩu rau quả của các doanh nghiệp Việt Nam

  • Ngọc Ý Phạm
Từ khóa: doanh nghiệp xuất khẩu, kết quả xuất khẩu, rào cản xuất khẩu, rau quả

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định và đo lường những yếu tố bên ngoài doanh nghiệp tác động đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp rau quả tại các tỉnh Nam Bộ và Lâm Đồng bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua thảo luận tay đôi cùng 10 nhà quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp 186 nhà quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu rau quả. Phương pháp định lượng sử dụng công cụ phân tích độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach’s Alpha, EFA, và hồi quy OLS để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Nghiên cứu cho thấy kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp rau quả chịu tác động trực tiếp bởi 4 yếu tố bên ngoài doanh nghiệp: (1) Đặc điểm ngành, (2) cường độ cạnh tranh, (3) sự khác biệt môi trường và (4) rào cản xuất khẩu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07
Chuyên mục
Bài viết