Thanh khoản, biến động lợi nhuận và tỷ suất sinh lời cổ phiếu - nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  • Xuân Vinh Võ
  • Minh Nguyệt Nguyễn
Từ khóa: thanh khoản; biến động lợi nhuận; tỷ suất sinh lợi

Tóm tắt

Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của thanh khoản, biến động lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) với dữ liệu là các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2015, kết quả cho thấy mối quan hệ đồng biến giữa thanh khoản và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu. Ngược lại biến động lợi nhuận có quan hệ nghịch biến với tỷ suất sinh lợi cổ phiếu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết